הכנסת אישרה הגבלות חמורות לשימוש בכסף מזומן

הכנסת אישרה סופית את חוק צמצום השימוש במזומן. החוק נועד לסייע למדינה במאבק בהון השחור, בפשיעה הכלכלית ובהלבנת הון.

עם החלת החוק בתחילת 2019 תחול הגבלה של 11,000 שקלים על עסקאות במזומן. כמו כן, יוגבל סכום העסקה בעסקאות מזומנים בין צדדים פרטיים, לסכום של עד 50,000 שקלים (מחיר עסקה).

 

בעסקאות שמחירן עולה על הרף שנקבע ניתן יהיה לשלם עד 10% ממחיר העסקאות במזומן, אך לא יותר מהסכום שנקבע כרף.

מגבלות המזומן על עסקה לעוסק יחולו גם על שכר עבודה, הלוואה, תרומה ומתנה (מתנה במגבלה של 50 אלף). חריג למגבלות  תשלום במזומן בין קרובים, למעט שכר עבודה.

 

כל עסקה מעל לסכום המגבלה תבוצע באמצעות צ'קים, העברה בנקאית, כרטיסי חיוב מיידים וכרטיסים נטענים. בנוגע לתיירים המבקרים בישראל, סכום המגבלה בעסקה בה תייר רוכש נכסים או שירותים מעוסק בישראל יהיה 55,000 שקלים.

הגבלת יחולו גם על צ'קים סחירים המשמשים תחליף למזומן: לא ניתן יהיה לפרוע צ'ק שסכומו עולה על 10,000 שקלים שהוסב יותר מפעם אחת, ובתנאי שכל פרטי המסב/ נסב יפורטו. בנוסף, תיאסר הוצאת צ'קים ללא רישום שם המוטב, וללא פרטי המסב בעת הסבה.

 

כמו כן, נקבע בהוראת שעה לשלוש שנים כי איסור השימוש במזומן לא יחול על עסקאות של אזרח ישראלי עם פלסטיני תושב השטחים. יחד עם זאת, במקרים בהם העסקה הינה בסכום העולה על 50,000 שקלים תחול חובת דיווח על הישראלי המבצע את העסקה לרשות לאיסור הלבנת הון.


בתשעת החודשים הראשונים עם כניסת החוק לתוקף יינתנו למפירים אזהרות ורק לאחר מכן יחלו בהטלת קנסות כקבוע בחוק.

 

עניין מרכזי