אושר חוק המאפשר גם לחילונים לסרב לעבוד בשבת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה הקובע כי עובד יוכל לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועית שלו מכל טעם וסיבה, ולא רק בשל איסור שבמצוות דתו.

 

עוד מוצע לקבוע כי האפשרות לסרב לעבוד ביום המנוחה לא תחול על עבודות הנוגעות לביטחון הציבור, בריאותו, או עבודות הקשורות בקיום ואספקת שירותים חיוניים, בדומה לאפשרות הסירוב שקבועה היום בחוק לגבי עובד ששומר מצוות. כמו כן ההוראה לא תחול על מקומות עבודה שיינתן לגביהם אישור של ועדת השרים המורכבת מראש הממשלה, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והשר לשירותי דת.

 

בדברי ההסבר להצעה נכתב: “הצעת החוק נועדה לאפשר לכל עובד ועובדת לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי הקבוע בחוק, ולא רק למי שמקפיד על שמירת מצוות שבת וכשרות כהלכתן. וזאת, מבלי להסתכן בפיטורין או באי קבלה לעבודה.

 

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי יום המנוחה השבועי של עובד נקבע על פי דתו. על פי החוק הקיים, עובד המסרב לעבוד ביום המנוחה הקבוע על פי מצוות דתו, רשאי לעשות כן, רק אם הוא עושה זאת בשל איסור שבמצוות דתו אותן הוא מקיים. מעסיק של  עובד, המבקש שלא לעבוד ביום המנוחה השבועי הקבוע לו, רשאי לדרוש מעובד להגיש תצהיר המבסס את הכרתו הדתית ואת קיום מצוות דתו. אם אותו עובד הוא יהודי- ראשי המעסיק לדרוש מהעובד תצהיר לפיו הוא שומר על כשרות בביתו ומחוצה לו ואינו נוסע בשבת.

 

הצעת החוק מבטלת דרישות אלה, ומאפשרת לכל עובד לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי שלו, ולגבי יהודי – לסרב לעבוד בשבת, אף אם הוא יהודי מסורתי שאיננו מקיים את השבת כהלכתה אך הערך של אי עבודה בשבת חשוב לו. התפיסה לפיה רק יהודי השומר שבת וכשרות רשאי לסרב לעבוד בשבת, מנוגדת למקומה של השבת בתפיסה הישראלית ואינה עולה בקנה אחד עם עיקרון חופש הדת והמצפון, אשר הוכר בשיטת המשפט בישראל.”

 

ח”כ עליזה לביא: “מדובר בתיקון היסטורי המכיר בכך שהשבת שייכת לכולם – חילונים, דתיים ומסורתיים כאחד, וכי אין כל סיבה להבחין בין מי שמדקדק בקיום מצוות, ומי ששיקוליו סוציאליים, משפחתיים ואחרים. ההצעה משקפת במדויק את המהות של מדינה יהודית ודמוקרטית, שאינה מפלה בין בני אדם בגין השקפתם הדתית. החוק מאוזן ואינו כופה דבר על אף עובד או מעסיק, אלא מקנה לעובד את הבחירה ומייתרת את הצורך של אדם לשקר בנוגע למנהגיו רק כי הוא מעוניין לנוח בשבת. אני שמחה מאוד שחברי כנסת מכל סיעות הבית, מימין ומשאל, חילונים ודתיים, התאחדו סביב הרעיון הזה”

 

57 תמכו ללא מתנגדים.

 

עניין מרכזי