הושעה הרישיון של 4 מעבדות לדיגום אסבסט

עברו על החוק והושעו מעבודה: המשרד להגנת הסביבה התלה את רישיונותיהם של מעבדת דיגום מוסמכת לאסבסט, ארבעה עוסקים מורשים ודוגם אחד לפרקי זמן של עד שישה חודשים.

.

המשרד ימשיך לפקח בצורה הדוקה אחר העוסקים באסבסט וקורא לציבור לרכוש שירותים רק מעוסק באסבסט אשר בידיו רישיון בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה ושמו מופיע ברשימההמפורסמת באתר האינטרנט של המשרד.

.

המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי בהחלטות ועדת המשמעת לעוסקים באסבסט, הפועלת מתוקף החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק הותלו רשיונות של מעבדת דיגום מוסמכת, של דוגם מוסמך ושל ארבעה עוסקים מורשים לאסבסט, אשר פעלו בחוסר מקצועיות וברשלנות וסיכנו בעבודתם את הציבור.

 .

המשרד להגנת הסביבה נותן רישיונות לעוסקים באסבסט לפי חוק, בכפוף לעמידה בחובות ובתנאים המפורטים ברישיונות ובחוק. בפעולות פיקוח בשטח שביצעו מפקחי המשרד ויחידות סביבתיות בתקופה האחרונה התגלו הפרות חמורות של החוק ותנאי הרישיון, שבגינן הוזמנו העוסקים לשימוע בפני הוועדה.

.

הוועדה שמעה את טיעוני העוסקים וקבעה כי פעלו בניגוד לתנאי רשיונם, בחוסר מקצועיות וברשלנות במסגרת עבודתם כעוסקים באסבסט.

1. רישיונה של מעבדת הדיגום “המבדקה הכימית” הותלה לחודשיים ורישיונו של הדוגם אלכסיי דובין הותלה לחצי שנה – בשל ליקוי חמור הן מצד הדוגם והן מצד המעבדה בהצגת נתונים עובדתיים לגבי דיגוםשבוצע ובליקוי חמור בבקרה על ביצוע הדגימות והעברת נתונים שאינם מהימנים.
.
2. רישיונו של דרור אהרון המועסק על-ידי הקבלן כדורי יוסי מבנים טרומיים הותלה לתקופה של 6 חודשים – בשל השלכת לוחות אסבסטמן הגג והרחפת אבק לסביבה בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר.
.
3. רישיונה של תמר עדקי, המועסקת על-ידי הקבלן יהושע יששכר, הותלה למשך חודש – בשל תלישה, שבירה וגרירת לוחות אסבסט בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר.
4. רישיונם של עוז ומאיר אזולאי מחברת מ.א.ע ביצוע ופרויקטים הותלהלתקופה של 5 חודשים – בשל השלכת לוחות אסבסט, ללא הרטבה ובניגוד לחוק ולתנאי ההיתר.
.
5. רישיונו של יגאל אהרון מחברת אהרון יגאל הנדסת בניין בע”מ הותלהלתקופה של 5 חודשים – בשל ביצוע עבודה לא מקצועית ושבירת לוחות אסבסט בעת פירוקם ואי נקיטת אמצעים למניעת אכלוס המבנה וחשיפת הציבור לשברי אסבסט.

צעדים משמעתיים שננקטים כלפי עוסקים מופיעים לטובת הציבור במרשם בעלי הרישיונות העוסקים המפורסם באתר המשרד. המשרד קורא לציבור לרכוש שירותים רק מעוסק באסבסט אשר בידיו רישיון בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה ושמו מופיע ברשימה.

.

בעקבות פעילות המשרד בשנים האחרונות, נרשמה עליה במאות אחוזים בפינוי מוסדר של אסבסט, בפעילות אכיפה, ובמודעות הציבור לנושא. המשרד מזכיר לציבור, כי כדי לצמצם את הסכנות הבריאותיות והסביבתיות הכרוכות בביצועעבודת אסבסט, כל עבודה או טיפול במפגע אסבסט יתבצעו עלידי בעל מקצוע, בעל רישיון בתוקף, המתמחה בסוג העבודה אותה יש לבצע.

 .

האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. עם זאת, מכיוון שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין. כל עוד האסבסט לא מתפורר ולא מתבצעת עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר, לא נשקפת סכנה לבריאות. ​​​

.

במקרים החשודים כעבודה בניגוד להוראות החוק יש לפנות למוקד המשרד להגנת הסביבה במספר *6911 – תיעוד באמצעות צילום יסייע למשרד לפעול בהליכי אכיפה במידת הצורך.

תמונה: פינוי אסבסט, תמונה להמחשה, צילום: תמר בר-און, המשרד להגנת הסביבה.

 

 

עניין מרכזי