תקנון

תנאי שימוש

האתר "עניין מרכזי" בבעלותו של רמי יצהר ומופעל בכתובות האינטרנט news-israel.net ,nil.co.il .
תנאי השימוש האלה חלים על השימוש באתרים בכתובות האינטרנט news-israel.net ,nil.co.il
(עם או בלי הקידומת WWW.) בכל מקום שיצויין "עניין מרכזי" ברור ומוסכם שמדובר באתר בכתובות אלה ברשת האינטרנט וביישומונים, אפליקציות השונות.

השימוש באתר האינטרנט ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם מעיד
על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לעיין בהם בקפידה. מדובר בתנאים כלליים
ובנושאים מסוימים חלים תנאי שימוש נוספים.
התנאים חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב, טלפון סלולארי,
טאבלטים וכל אמצעי אחר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

השימוש בתוכן כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם
וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, כולל כל תמונה, צילום, איור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). אין להשתמש בתכנים של "עניין מרכזי" ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב של רמי יצהר, הבעלים של "עניין מרכזי" או מי שהוסמך לכך בכתב על ידו.

ניתן להשתמש ב"עניין מרכזי" למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך "עניין מרכזי" . אין ליצור ואין להשתמש בחומרים שלנו לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר גם אם יכיל תכנים נוספים ואחרים מאתרים אחרים או ממקור אחר.
אין להציג תכנים מאתר "עניין מרכזי" בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
אין להציג תכנים מאתר "עניין מרכזי" בכל דרך שהיא לרבות תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת.
אין לקשר לאתרי "עניין מרכזי" חומרים מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, גזענות או הפליה פסולה,
או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
אין לקשר לתכנים מאתר "עניין מרכזי" במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר ואין לשנות,
לסלף את כתובת האתר להסתירה או להחליפה בכל כתובת אחרת.
"עניין מרכזי" לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך
ומתחייב לשפות את רמי יצהר ו"עניין מרכזי" בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
"עניין מרכזי" שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך
להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או
תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. אנו רשאים להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתנו הבלעדי
במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפינו.
הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום
לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את "עניין מרכזי"
בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

האחריות הבלעדית לפרסומים שמקורם בך או בקשורים בך בכל דרך חלה עליך וכן לכל תוצאה הנובעת
מהם. מדובר בכל התכנים שמגיעים ממקורות חוץ לכל מטרה שהיא. הם אינם מבטאים גם אגב פרסומם
קשר בין "עניין מרכזי" למהות לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום ב"עניין מרכזי" חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה
שתנבע מהפרסום.

לצורך הדגשה נציין כי חל פרסום חמור לפרסם ב"עניין מרכזי" את התכנים הבאים:

כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף; הפוגע בזכויות
קנייניות של אחרים או מפר אותן, בעל אופי פורנוגרפי או מיני בוטה,
המפר חוק בנוגע להפרת אנונימיות קטינים, חולים, פצועים
או על פי צווי איסור פרסום או כל תקנה, חוק ודין אחרים.

חל איסור להחדיר כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכולל ("וירוס"),
לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms),
ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכדומה;
אין להכניס או למסור חומר המכיל לשון הרע על אדם,
או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב וכן כל תוכן המזהה אישית
אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
איסור פרסום תוכן בעל אופי מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; מעודד לגזענות,
או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות,
דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה,
השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
אין לפרסם כל תוכן העלול להטעות צרכנים או בעל אופי פרסומי או מסחרי;
וכן כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק
או לפגוע במשתמשי אינטרנט ובעיקר במשתמשי "עניין מרכזי".

מסירת כל תוכן לפרסום ב"עניין מרכזי" מהווה גם הסכמה שהחומר יעבור עריכה ו\קיצור לפי שיקולי "עניין מרכזי".

החליטה ידיעת אינטרנט לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

פנייה לעניין מרכזי
אנו מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות
ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם כאן תוכן הפוגע בך, פנה אלינו ונשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

פניות כאמור ניתן להעביר לאימייל שכתובתו [email protected]
בנוסף יש להעביר העתק הפנייה באמצעות התיבה "צור קשר" המופיעה בעל עמוד באתר "עניין מרכזי".
קישורים
פרסום קישורים לינקים לאתרים אחרים אינו מעיד על הסכמתנו לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם,
לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
משלוח חומרים לפרסום ב"עניין מרכזי"

ובנוסף לאמור לעיל, אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני,
לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח אלינו באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות הגורם
המיוצג על ידי.
ידוע לי כי משלוח החומר ל"עניין מרכזי" מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן
לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שנמצא לנכון,
ומתיר ל"עניין מרכזי" לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים.
ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החומר שנשלח,
וכי "עניין מרכזי" אינו מתחייב לפרסם את שמי כמקור החומר.
ידוע לי כי המערכת אינה מתחייבת לפרסמו. כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת החומר.
אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון.

אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. לכן,
כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא באתרי ynet תיעשה על אחריותך בלבד.

פרסומים באתר
"עניין מרכזי" לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. פרסום תכנים מסחריים
ב"עניין מרכזי" אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
אין לנו קשר לעסקאות שיירקמו בין צדדים לפרסום ולתוצאותיו.

אנו מציעים שירותי RSS (Real Simple Syndication) ("השירות").
השימוש בשירות ייעשה לצורך אישי או פרטי בלבד
המשתמש בשירות מתחייב כלפינו לעשות שימוש בשירות אך ורק בפלטפורמות תוכנה שיאפשרו את הצפייה במלוא המידע נשוא הודעת ה-RSS, בהתאם להצגתו באתר"עניין מרכזי", על דרך של קישור ישיר לדף הרלוונטי ללא מסכי תיווך ו/או הצגת פרסומות ו/או קישורים שונים למיניהם. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא ייעשה שום שימוש בשירות אשר יפגע בכל אופן בקישור הישיר בין הודעת הודעה הנשאבת לדף הרלוונטי באתר "עניין מרכזי"

המשתמש מתחייב כי בהצגת הודעת ה-RSS במחשבו האישי הוא יימנע מלתקן, לערוך, להוסיף או לגרוע מהודעת ה-RSS ו/או מהמידע המוצג בדף הרלוונטי אליו מפנה הודעת ה-RSS.

"עניין מרכזי" שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת את אספקת השירות, כולו או חלקו, לשנות את מתכונתו ולדרוש מהמשתמשים לחדול מהצגת, הפצת או כל שימוש אחר במידע המבוסס על השירות, לרבות הודעות ה-RSS מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות ולא רק, בגין הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש (וזאת מבלי לגרוע מאף סעד ו/או זכות הנתונה לרמי יצהר על פי כל דין).

המשתמש בשירות מצהיר ומסכים כי בעצם רישומו לשירות, הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לכל נזק, הפסד, אבדן, הוצאות (לרבות אבדן רווח או הכנסה) ו/או כל תוצאה אחרת, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, שייגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין מעשה ו/או מחדל שיבצע המשתמש בהתבסס על המידע שקיבל במסגרת השימוש בשירות. המשתמש מתחייב לשפות את "עניין מרכזי" ו/או את נושאי המשרה בו, עובדיו ושלוחיו, מייד עם דרישתה הראשונה לכך בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים, חבויות, עלויות או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים ושכר טרחת עורכי דין סבירים) בהן תישא וואלה!, ללא הגבלת זמן או סכום, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השירות, לרבות הפרה של זכויות קניין רוחני.

המשתמש בשירות מצהיר ומסכים כי "עניין מרכזי" ו/או מי מטעמה (לרבות ספקי התוכן או שותפיה העסקיים של וואלה!) לא יישאו בכל אחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אבדן, נזק וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין ו/או בקשר עם שימושו של המשתמש בשירות.

איננו אחראים לזמינות שירות ה-RSS עצמו, המידע בדף הרלוונטי אליו מובילה הודעת ה-RSS, לתוכן המידע המוצג בו, לדיוק או אמיתות הנתונים המוצגים בו, לשיהוי ו/או לעיכוב שייגרם בהזרמת המידע או הנתונים ו/או לליקויים ו/או שיבושים בדרך העברתם או הצגתם ו/או לאי התאמתם של המידע והנתונים כאמור למחשבי ו/או למכשירי הקצה של המשתמש.

קניין רוחני

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר תכנים מ"עניין מרכזי" במלואם או בחלקם בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ"עניין מרכזי" או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין סעיף זה חל גם על תרגום, עיבוד ועריכת החומרים כנ"ל.
בעצם מסירת חומרים לפרסום כי אתה מצהיר כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ב"עניין מרכזי" במסירת החומרים אתה מקנה ל"עניין מרכזי" רישיון ללא תמורה כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתנו , באתר זה ובנוספים הקשורים אליו לפרסם ולאכסן במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולוויין.
אחריות עניין מרכזי
התכנים באתרי ynet ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתרי ynet.

השימוש באתר "עניין מרכזי" ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אין כל התחייבות כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. השימוש ב"עניין מרכזי" אינו תוך התחייבות שלנו מכל סוג שהוא שהשירות לא יופרע, לא יחולו בו הפסקות, לא יהיו בו טעויות ושהוא חסין מכשלים, נזקים, קלקולים, ותקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת ובכל דרך אחרת.
שיפוי

הנך מתחייב לשפות את רמי יצהר הבעלים של "עניין מרכזי" ואת עובדי האתר, המנהלים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את רמי יצהר ו"עניין מרכזי", עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בב"עניין מרכזי" וכתוצאה מקישורים שביצעת ל"עניין מרכזי" .

שינויים
לא תהיה לי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים באתר כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. "עניין מרכזי" רשאי על פי שיקול דעתי הבלבדי לחדול לפרסם תכנים וכן להסיר ולמחוק תכנים כראות עיניו.
סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
כל מחלוקת שתתגלה בקשר לאתר או המתפרסם בו תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.