מבזקים

מחאתנו הרחיקה את המצור ל-100 מ׳ (קו אווירי) מהבית

1091F631-F52E-4510-84A2-E9E46B77E888

עוד הוכחה לנחיצות ביקורת ציבורית. הכתבה שלנו, כאן ב״עניין מרכזי״ מאתמול עוררה הדים רבים ותפוצתה היתה גדולה. סופסוף אנשים קיבלו קצת שכל ואפילו יש לכך תוצאה. רעיון העיוועים שמקורו בצמרת משרד הבריאות השנויה במחלוקת נגנז.

 

בישיבת הממשלה שנערכה הלילה ואשר בה אושרו הגבלות חדשות העלו שרים את הנימוקים שפירסמנו ב-״עניין מרכזי״ נגד הטיפשות הטמונה בכוונה לצופף מאות דיירי בתים רבי קומות וכלביהם סמוך לכניסת הבית.

 

התוצאה הרי תהיה הפוכה מהרצוי בבידוד הגובר. בסופו של דבר הוחלט כי ניתן לטייל למרחק 100 מטרים מהבית. יצויין כי משמעות הדבר במקרים רבים גם טיול לרחובות הסמוכים שהרי המדידה היא גם בקו אווירי מבית המגורים.

 

הבעיה המרכזית היא שנתניהו ממשיך להיות הקובע היחיד והבלעדי. אין עליו שום פיקוח ציבורי ופרלמנטרי והוא מפעיל תקנות הגנה דיקטטוריות כאוות נפשו.

זו מגמה מתמשכת וארוכה הטומנת בחובה סכנה אדירה לדמוקרטיה ולחופש הפרט. יש לקוות שכל זה יסתיים בשעות הקרובות כשיולי אדלשטיין יאולץ לכנס את מליאת הכנסת.

 

אמש נקרא אדלשטיין לבוס נתניהו והיום נראה אם יושב ראש הכנסת שאמור להיות ממלכתי ואינו כפוף לראש ממשלה אלא ממונה על הפעלת הפרלמנט הישראלי, ימשיך לציית לפקודות אדוניו או שימלא את תפקידו בממלכתיות כמתחייב על פי החוק.

 

 

אשר לקורונה ולדיקטטורה, ואלה ההנחיות החדשות שתוקפן לשבעה ימים בלבד מיום שייכנסו לרשומות. המשמעות היא שעוד נותר פרק זמן שבו לא נכנסו לתוקף חוקי:

 

״עניין מרכזי״ מאתמול. 

 

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש”ף-2020
בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק -יסוד: הממשלה 1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:
בתקנות שעת חירום אלה –
“אנשים הגרים באותו מקום” –בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
“מעסיק” – מי שמעסיק עובדים;
“מקום עבודה” – חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק, כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי;
“עובד” – לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק
יחסי עבודה ובין אם לאו.
2.
(א) לא יצא אדם ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן – מקום מגורים) למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות הבאות:
(1) הגעה של עובד למקום עבודה, וחזרה ממנו וככל שהמעסיק אישר לעובד להגיע למקום עבודה לפי תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש”ף-2020″ וכן הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה
חיוניות ותיקונים דחופים;
(2) הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;
(3) קבלת שירות רפואי; (4) תרומת דם; (5) הפגנה (6) הליך משפטי; (7) הגעה לכנסת; (8) לצורך טיפול במסגרת רווחה;
צמצום יציאה למרחב הציבורי
הגדרות 1.
1 ס”ח התשס”א, עמ’ 158.
(10) יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ובמרחק של עד 100 מטרים מקום המגורים;
(11) יציאה לחתונה, הלוויה או ברית וכן יציאה לתפילה, וכל עוד הפעילות מתקיימת במקום פתוח שאינו במבנה ומספר המשתתפים בו אינו עולה על 10 ויש ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;
(12) יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי תפקודי או מצוקה הדורש סיוע;
(13) . יציאה לפעילות לפי סעיף 4 ו- 5 לצו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש”ף- 2020. (14) העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני.
מבלי לגרוע מהוראות תקנה 2, השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם לכללים הבאים:
(1) שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל הניתן, ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום;
(2) בנסיעה ברכב פרטי לצורך כמפורט תקנה 2, יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב; פסקה זאת לא תחול כאשר יש צורך חיוני בנסיעה של מעל 2 נוסעים באותו הרכב ובכלל זה בנסיעה למטרות המפורטות בתקנה 2
(8), (13)-(14).
מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה –
(1) בכניסה למקום עבודה תוצב עמדה למדידת חום באמצעי לא פולשני, לנכנסים למקום; לא תותר כניסת אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס; (2) שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל הניתן.
לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורי; לענין זה “שירות תחבורה ציבורי” – אוטובוסים, רכבות ושירותי הסעה לנוסעים, המיועדים לשירות הציבור ולמעט שירותי הסעה כמפורט להלן ובתנאים הבאים:
כללי התנהגות 3. במרחב הציבורי
(9)
אחריות מעסיק 4.
הגבלת תחבורה 5. ציבורית
(1) שירות הסעה לעובדים המועסקים במקום עבודה חיוני למקום העבודה וחזרה ממנו ובכפוף להוראות המנהל. לענין זה “מקום עבודה חיוני” – מקום עבודה שהוא מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז-1967 כנוסחו בתקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת-חירום), התש”ף- 2020 ; “המנהל” – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, 1940, ומי
שהוסמך לעניין סעיף 20(1) לפקודה;
(2) הפעלת מונית עם נוסע אחד או הסעה של אדם לצורך רפאי או לצורך כמפורט בתקנה 2(8), עם מלווה; נוסעים כאמור ישבו במושב האחורי כשחלונות המונית פתוחים.
(א) לא יפעיל אדם שירות משלוחים, למעט משלוח מחנות כאמור בתקנה XXX. וכן משלוחים של מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי חשמל, מוצרי ושירותי תקשורת, ואביזרים רפואיים. (ב) אין באמור בתקנת משנה (א), לגרוע משירותי הובלה ובלדרות שאינם
לבית לקוח לרבות הובלת חומרי גלם, ציוד ואספקה.
(ג) בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.
6.
שירות משלוחים
(א) לא יפעיל אדם מקום או עסק לרבות בבית מגורים, כמפורט להלן:
(1) קניון ולמעט מקום למכירת מזון ובכלל זה בית אוכל לפי תקנת משנה (ב)(1), בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון;
(2) חנות שאינה כאמור בסעיף קטן (ב)(2) או (3);
(3) דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני ומיתקני שעשועים, עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, טיפולי רפואה אלטרנטיבית מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, חוף ים, אתר מורשת ומקום שיש בו אטרקציה תיירותיות; לעניין זה- “גן לאומי” ו”שמורת טבע” – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ”ח-
41998;
7.
הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי
5 ס”ח התשל”ז, עמ’ 226.
(4) שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור ובכלל זה דוכן למכירת מזון, ולמעט שוק סיטונאי.
(ב) אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים הבאים:
(1) בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון – מותרת מכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל ובשירות משלוחים בלבד; (2) מקום למכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה – בכפוף לכל אלה:
א) המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל הניתן, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות
הרושמות ובאזור שבו יש תור;
(ב) המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4
לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;
(3) חנות למוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי חשמל, מוצרי ושירותי תקשורת, ואביזרים רפואיים ובשירות משלוחים בלבד.
(א) (ב) (ג)
(א) המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 5(א), דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל”ז-
51977; לעניין זה “מפעיל” – מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים בתקנה 5(א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 4 לחוק רישוי עסקים,
התשכ”ח-61968 – בעל הרישיון או בעל ההיתר. (ב) היוצא ממקום מגורים למטרה או פעולה שאינה מנויה בתקנה 2 ובניגוד
לתקנה כאמור, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל”ז- 1977
8.
עונשין
5 ס”ח התשל”ז, עמ’ 226. 6 ס”ח התשכ”ח, עמ’ 204.
9. תקנות אלה לא יחולו על משכן הכנסת ובתי המשפט; תקנות 2 ו- 3 לא יחולו על חברי הכנסת.
אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)
10. ש
(בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש”ף-2020 7 (להלן-צו בידוד בית), צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד
בית)(הוראת שעה), התש”ף-82020, צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים)(הוראת שעה), התש”ף-92020, וצו בריאות העם (נגיף קורונה
החדש 2019) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש”ף-102020; ואולם בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה לא יחול סעיף 3ג לצו בידוד בית.
11.
(ג) תקופת התארגנות לסעיף אחריות מעסיק – 48 שעות.
12. תקנות שעת חירום אלה יעמדו בתוקפן 7 ימים.
סייג לתחולה שמירת דינים
(א) תחילתן של תקנות שעת חירום אלה, למעט תקנה 3א ביום____________,. (ב) תחילתה של תקנה 3א לתקנות העיקריות ביום כ”ט באדר תש”ף (25 במרס 2009) בשעה 20:00.
תחילה
תוקף
בנימין נתניהו ראש הממשלה
( במרס 2020) ______________
(חמ 3-5994)
7 ק”ת התש”ף, עמ’ 516 ועמ’ 762. 8 ק”ת התש”ף, עמ’ 526. ק”ת התש”ף, עמ’ 10.620 ק”ת התש”ף, עמ’ 738. 10 ק”ת התש”ף, עמ’ 738.
.

רמי יצהר

Rami Yitzhar

עניין מרכזי

 

שתפו את המאמר

שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

דילוג לתוכן