מבזקים

כך תיראה הפוליטיקה הישראלית בעקבות הסכם ביבי – גנץ

28E2D466-59E9-49FA-AA6A-CF441B3296DE

למי שתוהה איך תיראה הכנסת, איך תפעל הממשלה ובכלל מה יהיה בשנים הקרובות הנה כל הפרטים. אלה שפורסמו, אלה שהוסתרו ואלה שטושטשו.

.

ארגון “חוזה חדש” ומשמר הדמוקרטיה פנו לבג”ץ בדרישה לבטל את ההסכם הקואליציוני
עמותת “חוזה חדש” ומשמר הדמוקרטיה הישראלית הגישו הבוקר (23.4.2020) לבג”ץ תוספת לעתירתן בעניין איסור הטלת המנדט להרכיב ממשלה על בנימין נתניהו הנאשם בפלילים. במסגרת התוספת טוענות העמותות כי ההסכם הקואליציוני שנחתם בין נתניהו לגנץ הוא בלתי חוקי ודינו בטלות. זאת, בין היתר, בשל הפקעת סמכות הכנסת לחוקק חוקים שאינם קשורים לקורונה; הקפאת מינויים בכירים בשירות המדינה; דחיקת האופוזיציה מהוועדה לבחירת שופטים ומראשות ועדות הכנסת; שינוי כללי הבחירות באופן רטרואקטיבי; קביעת ערבויות וביטחונות ליישום ההסכם באופן בלתי חוקי; עשיית שימוש לרעה בסמכות הכנסת לכונן חוקי יסוד, שמשמעותם שינוי סדרי המשטר; ופגיעה בעצמאות השפיטה ובהפרדת הרשויות, ביצירת מנגנון אוטומטי לפיזור הכנסת במקרה של פסק דין הפוסל את נתניהו מלכהן כראש הממשלה. העותרות ביקשו מבית המשפט לקיים דיון דחוף ולקבוע הרכב מורחב לעתירות. לצוות עורכי הדין המייצגים את שתי העמותות בעתירה, הכולל את עו”ד יובל יועז, דורון ברקת ואוהד שפק, הצטרף עו”ד אביגדור פלדמן.

.

וזהו ההסכם:

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם
הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון – ממשלת חילופים) תיקון סעיף 5
(1) בסעיף 5 לחוק יסוד: הממשלה, סעיף קטן (ו) – בטל.
הוספת סעיף 13א
(2) אחרי סעיף 13 לחוק יסוד: הממשלה, יבוא סעיף 13א:
כינון ממשלת חילופים
13א. (א) בחוק יסוד זה –
“ממשלת חילופים” – ממשלה אשר במהלך כהונתה יעמדו בראשה, לסירוגין, חבר הכנסת שהרכיב ממשלה וחבר כנסת נוסף.
“ראש הממשלה החלופי “, בממשלת חילופים – חבר הכנסת המיועד לכהן כראש הממשלה, וכן מי שכיהן כראש הממשלה עובר למועד החילופים ועתה הוא ראש ממשלה
חלופי.
(ב) על אף האמור בסעיף 13(ג), הממשלה שתורכב יכול שתהיה ממשלת חילופים.
(ג) בממשלתחילופים,כלשריזוההכבעלזיקהלראשהממשלה או לראש הממשלה החלופי.
(ד) מספר השרים המזוהים כבעלי זיקה לראש הממשלה יהיה זהה למספר השרים המזוהים כבעלי זיקה לראש הממשלה החלופי, אולם אם יהיה הבדל במספר השרים ייקבע מנגנון הצבעה בממשלה השומר על שוויון בכח ההצבעה של השרים
בעלי הזיקה לראש הממשלה ולראש הממשלה החלופי.
(ה) משהורכבה ממשלת חילופים, תתייצב הממשלה לפני הכנסת, ותודיע בנוסף על האמור בסעיף 13(ד) על –
(1) זהות ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי;
(2) מועד החילופים, בתאריך נקוב, בין ראש הממשלה לראש הממשלה החלופי ובין ראש הממשלה החלופי לראש הממשלה (בחוק-יסוד זה – מועד החילופים);
(3) זיקת השרים לראש הממשלה ולראש הממשלה החלופי.
על בסיס הודעתה, תבקש ממשלת החילופים את אמון הכנסת.
(ו) משהביעההכנסתאמוןבממשלתחילופים,נוסףעלהצהרות האמונים כאמור בסעיף 14, יצהיר ראש הממשלה החלופי
בפני הכנסת הצהרת אמונים בנוסח הצהרת האמונים של ראש הממשלה כאמור בסעיף 14 לגבי התקופה שלאחר מועד
החילופים וכן הצהרת אמונים כראש ממשלה החלופי.
(ז) ראש הממשלה יצהיר הצהרת אמונים של ראש הממשלה כאמור בסעיף 14 לגבי התקופה שממועד השבעת הממשלה ועד מועד החילופים ובנוסף הצהרת אמונים כראש ממשלה
חלופי לתקופה שלאחר מועד החילופים.
(ח) מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 13(ד), נתנה הכנסת את אמונה בממשלת חילופים, בהגיע מועד החילופים תפקע כהונת ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי יחל בכהונתו כראש הממשלה; במועד זה, ובד בבד מי שכהונתו כראש ממשלה פקעה יחל בכהונתו כראש הממשלה החלופי והכל ללא צורך
במתן הצהרות אמונים נוספות.
(3) בסעיף 25 לחוק יסוד: הממשלה:
א. בסעיף קטן (א) לאחר המילים “סגן שר אחד” תבואנה המילים “או שני סגני שרים”.
ב. סעיף קטן (ד) – בטל.
הוספת סעיפים 43א-43יא
(4) אחריסעיף43לחוקיסוד:הממשלה,יבואוסעיף43א-43יא:
חילופים בין ראש הממשלה לראש הממשלה החלופי שלא במועד החילופים
43א.
(א) בממשלת חילופים, חדל ראש הממשלה לכהן בתפקידו יראו את הממשלה כאילו התפטרה ולעניין כהונת הממשלה וראש הממשלה יחולו הוראות הרציפות בסעיף 30(ב). זאת למעט באחד מן המקרים הבאים, בהם לא יראו את הממשלה כאילו התפטרה ובהם ראש הממשלה החלופי ייכנס לתפקידו
בממשלת חילופים:
(1) עם הפסקת כהונתו של ראש הממשלה, לפי סעיף 18(ד);
(2) עם התפטרות ראש הממשלה, לפי סעיף 19, מבחירתו;
(3) עם פטירת ראש הממשלה, לפי סעיף 20(א);
(4) עם חלוף 100 ימים שבהם מכהן ממלא מקום במקום ראש הממשלה הנבצר מסיבות בריאותיות בלבד;
(5) עם התפטרות ראש הממשלה מהכנסת, מבחירתו.
(ב) חדל ראש הממשלה לכהן באחד מן המקרים המנויים בסעיף קטן (א) סיפא, וזאת בתקופה שעד מועד החילופים, ייכנס ראש הממשלה החלופי לכהונת ראש הממשלה, וזאת למשך תקופת זמן השווה לתקופה שהיתה קצובה לו ממועד החילופים ועד תום תקופת כהונתה של הכנסת לפי סעיף
תיקון סעיף 25
8א לחוק יסוד: הכנסת. חדל ראש הממשלה לכהן מטעמים בריאותיים, ראש הממשלה ישוב לתפקיד לאחר מכן, אם הדבר יהיה אפשרי מבחינה בריאותית.
(ג) היה וראש הממשלה לא יכול לשוב לתפקידו מבחינה בריאותית, סיעתו של ראש הממשלה שחדל מכהונתו בנסיבות כאמור בסעיף קטן (א) סיפא רשאית להעמיד חבר כנסת מאותה הסיעה, שיושבע כשר אם לא היה שר, ולבקש מן הכנסת להביע את אמונה בכהונת חבר הכנסת האמור
כראש ממשלה החלופי.
(ד) ראש הממשלה החלופי שקיבל את אמון הכנסת בהתאם לסעיף קטן (ג) יחל את כהונתו כראש הממשלה עם תום הכהונה האמורה בסעיף קטן (ב).
(ה) חדל ראש הממשלה לכהן בתפקידו באחד מן המקרים המנויים בסעיף קטן (א) סיפא, וזאת בתקופה שלאחר מועד החילופים, יכהן ראש הממשלה החלופי בתפקיד במקומו.
(ו) חדלראשהממשלההחלופילכהןבתפקידובאחדהמקרים המנויים בסעיף קטן (א) סיפא, וזאת בתקופה שעד מועד החילופים, סיעתו של ראש הממשלה החלופי, רשאית
להעמיד חבר כנסת מאותה הסיעה, שיושבע כשר אם לא היה שר, ולבקש מן הכנסת להביע את אמונה בכהונת חבר הכנסת האמור כראש ממשלה החלופי, והוא וראש
הממשלה יתחלפו בתפקידיהם כאמור בסעיף 13א (ח).
ראש הממשלה החלופי כממלא מקום ראש הממשלה
43ב.
בממשלת חילופים, ראש הממשלה החלופי יהיה ממלא מקום ראש הממשלה, לפי סעיף 5(ד), ולא ימונה לו ממלא מקום אחר.
העברה מכהונה של ראש הממשלה החלופי
43ג. בממשלת חילופים, על אף האמור בסעיף 22(ב), ראש הממשלה אינו רשאי להעביר את ראש הממשלה החלופי מכהונתו.
שרים בממשלת חילופים
43ד. בממשלת חילופים –
(א) על אף האמור בסעיף 22(ב), ראש הממשלה אינו רשאי להעביר מכהונתו שר בעל זיקה לראש הממשלה החלופי, בלא הסכמת ראש הממשלה החלופי.
(ב) ראש הממשלה החלופי, לאחר שהודיע לממשלה על כוונתו לעשות כן, רשאי להעביר מכהונתו שר בעל זיקה אליו.
(ג) ממלא מקומו של שר לפי סעיף 24(א) יהיה שר בעל זיקה זהה.
(ד) על אף האמור בסעיף 24(ב), חדל שר לכהן או שנבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, ימלא את התפקיד ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי, בהתאם לזיקת השר האמור, או שר אחר שיקבע ראש הממשלה או ראש
הממשלה החלופי, בהתאם לזיקת השר האמור.
(ה) הממשלה רשאית להחליט, באישור הכנסת, למנות במשרד שר נוסף, שיהיה אחראי לתחומים מסויימים בתחומי פעילות המשרד, בהתאם לתנאי החלטת הממשלה, ובהסכמת
ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי.
(ו) על אף האמור בסעיף 15, הממשלה רשאית, על פי הצעת ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי, לצרף שר נוסף לממשלה הכל בהתאם לתנאים האמורים בסעיף 13א(ד).
סגני שרים בממשלת חילופים
43ה. בממשלת חילופים –
(א) על אף האמור בסעיף 25(א), שר הממונה על משרד רשאי, בהסכמת ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי, בהתאם לזיקת השר הממונה, ובאישור הממשלה, למנות לאותו משרד, מבין חברי הכנסת, סגן שר אחד או שני סגני שר. כל סגן שר יהיה בעל זיקה לראש הממשלה או לראש
הממשלה החלופי .
(ב) על אף האמור בסעיף 26(3), ראש הממשלה רשאי להפסיק את כהונתו של סגן שר בעל זיקה אליו, בלבד; ראש
הממשלה החלופי רשאי להפסיק את כהונתו של סגן שר
בעל זיקה אליו, בלבד.
סמכות ראש הממשלה לפזר את הכנסת בממשלת חילופים
43ו. בממשלת חילופים, סמכות ראש הממשלה לפזר את הכנסת לפי סעיף 29(א) טעונה הסכמת ראש הממשלה החלופי .
סמכות ראש הממשלה לעניין התקנת תקנות שעת חירום בממשלת חילופים
43ז. בממשלת חילופים, סמכות ראש הממשלה לעניין התקנת תקנות שעת חירום או הסמכת שר להתקינן לפי סעיף 39(ב) טעונה הסכמת ראש הממשלה החלופי .
מעמדו של ראש הממשלה החלופי
43ח. בממשלת חילופים –
(א) דין ראש הממשלה החלופי כדין ראש הממשלה לפי סעיפים 17, 18, 23(ג) ו-31(א).
(ב) על אף האמור בס”ק (א) לעיל, חדל ראש הממשלה החלופי לכהן בתפקידו לפי סעיף 18(ד) לא יראו את הממשלה כאילו התפטרה.
התפטרות ממשלת חילופים או התפזרות הכנסת
43ט.
פורסם חוק על התפזרות הכנסת לפני גמר כהונתה לפי סעיף 34 לחוק יסוד: הכנסת ותמכו בו לפחות שנים עשר חברי כנסת מהסיעות ששריהם בעלי זיקה לראש הממשלה במועד השבעת הממשלה, תפקע כהונת ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי ייכנס לתפקיד ראש הממשלה עד
שתיכון ממשלה חדשה.
אי אמון בממשלת חילופים
43י. בממשלת חילופים, החליטה הכנסת להביע אי אמון בממשלה ולהביע אמון בממשלה אחרת, לפי סעיף 28, ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי בממשלה שבה הובע אי האמון לא יהיו רשאים
לעמוד בראשות הממשלה האחרת.
1. תיקון חוק יסוד: הכנסת (הוראת שעה)
בתקופה שמיום תחילתו של חוק יסוד זה ועד יום השבעתה של הכנסת ה-24, יקראו את חוק יסוד: הכנסת כך:
(1) אחרי סעיף 8 לחוק יסוד: הכנסת יבוא סעיף 8א:
תקופת כהונתה של הכנסת ה-23
8א. על אף האמור בסעיף 8, תקופת כהונתה של הכנסת ה-23 תהיה שלוש שנים מיום כינון הממשלה ה-35.
(2) בסעיף 36א לחוק יסוד: הכנסת, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: 36א(ג). בממשלת חילופים –
(1) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא התקבל חוק התקציב לשנת 2022 עד מועד החילופים, היום הקובע כאמור בסעיף קטן (א) יהיה שישה חודשים מיום תחילת שנת הכספים 2022; התפזרה הכנסת בשל אי קבלת חוק התקציב ביום הקובע כאמור, יישאר בתפקידו ראש
הממשלה המכהן באותה עת עד שתיכון ממשלה חדשה.
(2) בסעיף קטן זה, “ממשלת חילופים”, “ראש הממשלה החלופי”, “מועד החילופים” – כהגדרתם בסעיף 13א לחוק יסוד: הממשלה”.
יציבות החוק (הוראת שעה)
2. אין לשנות חוק-יסוד זה אלא ברוב של שבעים וחמישה חברי כנסת; הרוב הדרוש לפי סעיף קטן זה יהא דרוש להחלטות מליאת הכנסת בקריאה הראשונה, בקריאה השניה ובקריאה השלישית; לעניין סעיף זה, “שינוי” – בין מפורש ובין משתמע.
3. הוראת סעיף זה והוראת סעיף 43 ט תעמודנה בתוקפן עד יום השבעתה של הכנסת ה- 24.
דברי הסבר
הצעת חוק הממשלה (ממשלת חילופים), התש”פ-2020
4. יקראו את חוק הממשלה, התשס”א-2001 (בחוק זה – חוק הממשלה), כך: (1) בסעיף 4 לחוק הממשלה, אחרי פסקה (2) יבוא:
(3) דין ראש הממשלה החלופי בממשלת חילופים כדין ראש הממשלה לפי סעיף זה.
(2) בסעיף 10(ב) לחוק הממשלה, אחרי פסקה (1) יבוא:
(1א) בממשלת חילופים, נוסף על הפעולות האמורות בפסקה (1), גם זהות ראש הממשלה, זהות ראש הממשלה החלופי, מועד החילופים, זיקת השרים לראש הממשלה או לראש הממשלה החלופי, הכל כפי
שהודיעה הממשלה לפי סעיף 13א.
(3) בסעיף 10(ב) לחוק הממשלה, אחרי פסקה (4) יבוא:
(4א) בממשלת חילופים, סיום כהונתו של ראש הממשלה וכניסתו של ראש הממשלה החלופי לכה ונה זו, לפי סעיפים 13א(ד), 13א(ה), 43א, 43ח (ב), או 43ט.
5. בחוק זה, “ממשלת חילופים”, “ראש הממשלה החלופי”, “מועד החילופים” – כהגדרתם בסעיף 13א לחוק יסוד: הממשלה.
.

עניין מרכזי

שתפו את המאמר

שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

דילוג לתוכן