מבזקים

כך מתנהלים הלימודים במתכונת המתחדשת

20170517_115648

מתווה החזרה כיתות יא-יב*

*עקרונות התנהלות*
1. הלמידה תופעל בקבוצות קטנות של עד 17 תלמידים בכיתות ובמתחמי לימוד נפרדים לכל קבוצה.
2. חדר הלימוד או הכיתה יאורגן כך שכל תלמיד יישב בשולחן נפרד, תוך הקפדה על מרחק של שני מטרים אחד מהשני לאורך כל היום .
3. לכל קבוצת לומדים תשובץ, ככל הניתן, קבוצת מורים קבועה. אם יש צורך לשבץ מורה ליותר מקבוצה אחת, ניתן לעשות זאת, אך לא ליותר מ- 4 קבוצות למורה.
4. ככל שיוותרו מקצועות לבגרות שהמורה המלמדם לא משובץ לקבוצה, ילמד המורה בלמידה מרחוק. (אותה ניתן לקיים גם מתוך ביה”ס)
5. הלמידה תהיה מרוכזת לבגרות, ותתוכנן כך שהתלמידים יקבלו את הסיוע והתגבור לקראת בחינות הבגרות.
6. מנהל/ת בית הספר ת/יבנה מערכת שעות של מרתונים לבגרות לפי קבוצות הלימוד וצרכי התלמידים לקראת הבגרות, כך שהתלמידים הניגשים לבחינות בגרות יקבלו הזדמנות להגיע לבגרות תוך מיצוי יכולותיהם.
7. ככל שיש צורך, ניתן לשלב במערכת הבית ספרית למידה לקראת מקצוע בציון פנימי כדי לאפשר לתלמידים למצות בו את יכולתם.
8. ניתן לקיים בחינות מתכונת, ומבחני הצלחה לקראת הבגרות לכל קבוצת לומדים ובאותם תנאים.

*היערכות לקראת פתיחת בית הספר*
1. מומלץ לערוך מיפוי של התלמידים בכיתות י”א – י”ב ולחלקם לקבוצות של עד 17 תלמידים על פי מאפייני לימוד משותפים (הניגשים לאותם שאלוני בגרות) – לא יתאפשר מעבר תלמידים בין קבוצות.
2. תלמידי חינוך מיוחד המשולבים בכיתות, ילמדו יחד עם חבריהם, בהתאם לתוכנית לבחינות הבגרות שלהם, ויכללו במספר התלמידים המירבי לקבוצה.
3. מקצועות שאינם משותפים לכלל התלמידים בקבוצה ישובצו ללמידה מרחוק. (שיכולה להתקיים גם בזמן בו התלמידים והמורים בבית הספר, אך לא באותו החדר) או בתת קבוצה משותפת מתוך הקבוצה הגדולה. אין לערבב תלמידים מקבוצות שונות.
4. מומלץ ללמוד במודל המרוכז – שניים עד שלושה מקצועות מקסימום ללמידה ביום אחד . או במודל המרתונים. ההחלטה על מודל הלמידה נתונה לסמכות מנהל.ת בית הספר.
5. שיבוץ עו”ה ושיבוץ הכיתות יעשה ע”י מנהל.ת ביה”ס בתאום מלא עם הבעלות על ביה”ס ובידוע מפקח בית הספר.
6. צוות המורים המשובץ להוראה בבית הספר יעבוד בהתאם להיקף המשרה של כל מורה, כולל שעות פרטניות ושהייה. צוות זה יעסוק גם בהוראה או בהפעלת הלמידה מרחוק בשכבות שאינן מגיעות לביה”ס באם מנהל/ת בית הספר משבצו לכך כחלק ממשרתו.
7. בנוסף, סטודנטים להוראה, סייעות ותומכי הוראה יכולים להצטרף לקבוצות הלימוד והם יהוו אנשי צוות קבועים בקבוצה אליה הצטרפו. אנשי צוות אלה אינם רשאים לעבור מקבוצה לקבוצה. נוכחותם יכולה לסייע גם למורים לסגור פערים ולתת יחס אישי.
8. במסגרת חלוקת הכתה לקבוצות, ת/ימשיך המחנך.ת ללוות את כלל כיתתו.ה במערך הלמידה הן בביה”ס והן מרחוק.
9. מומלץ לקיים יום לימודים פיזי לפחות בין 6 שעות שבועיות. אורך יום הלימודים בבית הספר ימשך ככל שמערכת השעות תאפשר בהתחשב בחלוקה לקבוצות ובהיקפי משרות המורים.
10. במהלך התכנון ת.ייתן המנהל.ת את הדעת על מענים פרטניים לפי צרכי התלמיד.ה , ומתן הזדמנות לכל התלמידים, לקבל מענים לפי צרכם.
11. המנהל/ת ומי מטעמו/ה ת/יעקב אחר הנוכחות של התלמידים באופן יומי.
12. בחודש הרמדאן, החל בימים אלה, בבתי”ס בהם לומדים תלמידים או מורים הצמים ברמדאן, כדאי לתכנן את הלמידה באופן שיקל על התלמידים , ולאפשר להם למידה מיטבית בתנאים אלה ובהתאם למערכת השעות המאושרת לחודש הרמאדן.
13. מומלץ שמנהל.ת בית הספר ת.יפרסם מראש לתלמידים, להורים ולמורים מערכת שעות שבועית (רצוי דו-שבועית) שתכלול גם שעות פרטניות, בהלימה לצרכי הלומדים.
14. מומלץ כי מנהל ביה”ס יקיים מפגש עם צוות המורים, בליווי יועצת ביה”ס, במטרה לאפשר איוורור רגשות, חיזוק החוסן הנפשי וחיזוק תחושת המסוגלות של הצוות.
15. מומלץ להבנות דרכים לתקשורת שוטפת עם ההורים, להדרכה ולמתן מענה להיבטים רגשיים של ילדיהם.
16. בסמכותו/ה של מנהל/ת בית הספר להנחות את המורים, להוביל את הליך בחירת התלמידים והקבוצות, ולעצב את הלמידה בהתאם לצורכי קהילת בית הספר עליה הוא אמון/ה, תוך שמירה על עקרונות המתווה ודרישות משרד הבריאות. כל זאת בשיתוף עם הבעלות על בית הספר והרשות המקומית.
17. מפקח.ת בית הספר אמון.ה על הנחיית המנהלים וליוויים בבניית המודל והדרכתם לפי עקרונות המתווה.

אורח חיים – איך מתנהלים בבית הספר*
1. כל תלמיד/ה ת/יגיע לבית הספר באופן עצמאי. תלמידים הזכאים להסעות, יקבלו הודעה בהמשך כשיוסדר ענין זה.
2. הגעה של תלמידים בתחבורה ציבורית, תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנושא זה.
3. הכניסה לבית הספר תהיה דרך השערים הקבועים שיש בהם את סידורי האבטחה והבקרה הנדרשים.
4. בבית ספר שבו שער כניסה אחד, ידאג המנהל לתזמן את הגעת התלמידים כך שלא תווצר התקהלות ליד השער.
5. למגיעים ברכב פרטי- יש להמתין ברכב כך שלא תיווצר התקהלות בכניסה.
6. התלמידים יונחו לשמור מרחק של 2 מטר זה מזה בעת הכניסה והיציאה. (מומלץ לסמן בפתח בית הספר קווים המסמנים את המרחק)
7. הורי התלמיד לא יורשו להיכנס לבית הספר.
8. התלמידים יקבלו הודעה מראש באיזו כתת לימוד הם לומדים ויונחו להיכנס היישר לכיתתם.
9. תלמידים ומורים ואנשי הצוות הנוספים יגיעו לבית הספר עם מסכת פה ואף.
10. כניסת תלמידים לבית הספר תאושר רק בהצהרת בריאות של הורי התלמיד, תלמיד בגיר (מעל לגיל 18) רשאי לחתום על ההצהרה בעצמו.
11. אנשי הצוות אף הם ימלאו הצהרת בריאות כנדרש.
12. בשער בית הספר תונח תיבה לאיסוף הצהרות הבריאות, וצוות בית הספר יתייקם מידי יום.
13. באחריות הבעלות על בית הספר לדאוג שליד כל כיור יש סבון ומגבות נייר לניגוב הידיים. ולדאוג לחדשם לפי הצורך.
14. באחריות הבעלות על בית הספר לדאוג שבמרחב בית הספר יהיו עמדות עם חומר ניקוי וחיטוי הידיים.
15. באחריות הבעלות על בית הספר לדאוג שבסוף כל יום ינוקו חדרי הלימוד והשירותים. וכן לדאוג לניקוי בית הספר והכנתו לקראת הפעלת מתווה זה. ולדאוג לכל כללי הניקוי וההכנה בהתאם לחוזר אורחות חיים בטוח במוסד חינוכי בתקופת הקורונה
16. רכז הביטחון והמורים התורנים בהפסקות יהיו אחראים על שמירת ההנחיות והתקנות בשטח בית הספר בהתאם לחוזר אורחות חיים בטוח במוסד חינוכי בתקופת הקורונה :
1) מניעת מגע פיזי – חיבוקים, לחיצות ידיים וכיו”ב.
2) מניעת התגודדויות בכל שטח בית הספר.
3) הימצאות כלל האמצעים והאביזרים הנדרשים –סבון בכיורים, נייר לניגוב הידיים וכיו”ב. (באחריות הבעלות לספקם)
4) וידוא הקפדה על שמירת היגיינה אישית מצד תלמידים ואנשי צוות.
5) עטיית מסכות במרחבים הפתוחים בבית הספר.

שתפו את המאמר

שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

דילוג לתוכן