מבזקים

הצעת חוק הקואליציה המתוקן שמובאת לאישור הכנסת

20200420_200744

מהכנסת נמסר הנוסח המלא שלהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס’ 9 והוראת שעה) (ממשלת חילופים)
בחוק-יסוד: הממשלה1 (להלן – חוק היסוד), בסעיף 5, – (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא “ובממשלת חילופים – גם מראש ממשלה
חלופי”;
(2) בסעיף קטן (ב), אחרי “ראש הממשלה” יבוא “ובממשלת חילופים – גם ראש הממשלה החלופי”;
(3)  סעיף קטן (ו) – בטל. אחרי סעיף 13 לחוק היסוד יבוא:
“כינון ממשלת 13א. (א) בחוק יסוד זה – חילופים
“מועד החילופים” – תאריך נקוב שבו יתבצעו החילופים בין ראש הממשלה לראש הממשלה החלופי ובין ראש הממשלה
החלופי לראש הממשלה;
“ממשלת חילופים” – ממשלה שבתקופת כהונתה יעמדו בראשה, לסירוגין, חבר הכנסת
שהרכיב את הממשלה וחבר הכנסת נוסף;
“ראש הממשלה החלופי” – חבר הכנסת המיועד לכהן כראש הממשלה בממשלת חילופים וחבר הכנסת שכיהן באותה ממשלת
חילופים כראש הממשלה לפני החילופים.
(ב) על אף האמור בסעיף 13(ג), הממשלה שתורכב יכול שתהיה ממשלת חילופים לפי הוראות חוק-יסוד זה.
(ג) בממשלת חילופים, כל שר וסגן שר יזוהה כבעל זיקה לראש הממשלה או לראש הממשלה החלופי.
תיקון סעיף 5 1.
הוספת סעיף 13א 2.
1 ס”ח התשס”א, עמ’ 158.
(ד) (1)  מספר השרים המזוהים כבעלי זיקה לראש הממשלה יהיה זהה למספר השרים המזוהים כבעלי זיקה לראש הממשלה
החלופי; ואולם, לא היה מספר השרים זהה כאמור, תקבע הממשלה מנגנון הצבעה
שלפיו כוח ההצבעה של כלל השרים בעלי הזיקה לראש הממשלה בממשלה ובוועדותיה יהיה זהה לכוח ההצבעה של כלל השרים בעלי הזיקה לראש הממשלה החלופי, או כללי הצבעה שיבטיחו יחס
כאמור בפסקה זו .
(2) הוראות פסקה (1) רישה לעניין מספר השרים יחולו גם על ועדות שרים, למעט על ועדות שרים שזהות חבריהן נקבעה בחוק, אם החוק האמור אינו מאפשר לממשלה
למנות להן חברים נוספים.
(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף 13(ד), משהורכבה ממשלת חילופים, תתייצב לפני הכנסת, תודיע על הפרטים שלהלן, ותבקש הבעת אמון:
(1) זהות ראש הממשלה וזהות ראש הממשלה החלופי;
(2) מועד החילופים;
(3) זהות השרים בעלי הזיקה לראש הממשלה וזהות השרים בעלי הזיקה לראש הממשלה החלופי;
ממשלת החילופים תיכון משהביעה בה הכנסת אמון ומאותה שעה ייכנסו השרים לכהונתם.
(ו) משהביעה הכנסת אמון בממשלת חילופים או סמוך ככל האפשר לאחר מכן –
2
(1) יצהיר ראש הממשלה בפני הכנסת הצהרת אמונים זו לגבי תקופת כהונתו כראש הממשלה לפני מועד החילופים, ולגבי תקופת כהונתו כראש ממשלה חלופי לאחר מועד החילופים: “אני (השם) מתחייב כראש הממשלה וכראש הממשלה החלופי לעתיד לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה וכראש הממשלה החלופי ולקיים את
החלטות הכנסת”;
(2) ראש הממשלה החלופי יצהיר בפני הכנסת הצהרת אמונים זו לגבי תקופת כהונתו כראש ממשלה חלופי לפני מועד החילופים, ולגבי תקופת כהונתו כראש הממשלה לאחר מועד החילופים: “אני (השם) מתחייב כראש הממשלה החלופי וכראש הממשלה לעתיד לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה החלופי וכראש
הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת”.
(ז) בלי לגרוע מהוראות סעיף 13(ד), הביעה הכנסת אמון בממשלת חילופים, בהגיע מועד החילופים ייערכו החילופים באופן זה:
(1) כהונת ראש הממשלה תיפסק וראש הממשלה החלופי יחל בכהונתו כראש הממשלה;
(2) במועד זה, ובד בבד, מי שכהונתו כראש ממשלה נפסקה יחל בכהונתו כראש הממשלה החלופי.
3
(ח) עריכת החילופים כאמור בסעיף קטן (ז), אינה טעונה הבעת אמון נוספת של הכנסת והצהרת אמונים נוספת של ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי, ולא יראו את החילופים כהתפטרות הממשלה, כהתפטרות ראש הממשלה, כהתפטרות ראש הממשלה החלופי או ככינון ממשלה חדשה. ”
בסעיף 25 לחוק היסוד, – סעיף קטן (ד) – בטל. (1) בסעיף קטן (א), אחרי “סגן שר אחד” יבוא “או שני סגני שרים”;
(2) סעיף קטן (ד) – בטל.
אחרי סעיף 43 לחוק היסוד יבוא:
תיקון סעיף 25 3.
* התיקון הועבר להוראת שעה, בסעיף 5(1)
הוספת סעיפים 4. 43אעד 43ח
חדל ראש הממשלה בממשלת חילופים לכהן
בתפקידו בתקופה שעד מועד החילופים, יראו את הממשלה כאילו התפטרה, ויחולו לעניין כהונת הממשלה וראש הממשלה הוראות הרציפות בסעיף 30(ב); ואולם בכל אחד מהמקרים שלהלן, לא יראו את הממשלה כאילו התפטרה ויחולו יתר הוראות
סעיף זה:
(1) כהונתו של ראש הממשלה נפסקה לפי סעיף 18(ד);
(2) ראש הממשלה בחר מיוזמתו להתפטר מהממשלה, לפי סעיף 19, מבחירתו ויוזמתו בלבד;
(3) ראש הממשלה נפטר, כאמור בסעיף 20(א);
(4) נבצר מראש הממשלה, דרך קבע, למלא את תפקידו, מסיבות בריאותיות בלבד, וחלפו 100 ימים שבהם מכהן ממלא
מקום במקומו, לפי סעיף 20(ב);
(א)
“חילופיםביןראש 43א. הממשלה לראש הממשלה החלופי שלא במועד החילופים
4
(5) ראש הממשלה בחר מיוזמתו להתפטר מהכנסת, לפי סעיף 21(א), מבחירתו ויוזמתו בלבד.
(ב) חדל ראש הממשלה בממשלת חילופים לכהן בתפקידו מאחת הסיבות המנויות בסעיף קטן (א) סיפה, בתקופה שעד מועד החילופים, יחולו הוראות
סעיפים קטנים (ג) ו-(ד).
(ג) ראש הממשלה החלופי יכהן במקומו כראש הממשלה, לפרק הזמן שראש הממשלה החלופי אמור היה לכהן כראש ממשלה ממועד החילופים ועד תום תקופת כהונתה של הכנסת; הסתיימה תקופת כהונתו של ראש הממשלה החלופי כראש
הממשלה כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן (ד).
(ד) (1) חדל ראש הממשלה לכהן בתפקידו לפי סעיף קטן (א)(4) ומצבו הבריאותי
מאפשר את חזרתו לתפקיד – ישוב לכהן
בתפקיד ראש הממשלה.;
(2) חדל ראש הממשלה לכהן בתפקידו לפי סעיף קטן (א)(1), (2), (3) או (5), או שחדל לכהן בתפקידו לפי סעיף קטן (א)(4) ומצבו הבריאותי לא מאפשר את חזרתו לתפקיד – רשאית סיעתו לבחור חבר כנסת מאותה סיעה, והוא יבקש מהכנסת הבעת אמון לכהן במקומו של ראש הממשלה שכהונתו חדלה כאמור, והכול עד שבוע לפני סיום תקופת כהונתו של ראש הממשלה החלופי
כראש הממשלה;
5
(3) משהביעה הכנסת אמון בחבר הכנסת האמור בפסקה (2) או סמוך ככל האפשר לאחר מכן, יצהיר בפני הכנסת הצהרת אמונים כאמור בסעיף 13א(ו) או 14, לפי העניין, 14 ויחל לכהן כראש הממשלה עם סיום תקופת הכהונה כאמור בסעיף קטן (ג)
סיפה;.
(4) לא בחרה הסיעה חבר כנסת מאותה סיעה במקומו של ראש הממשלה שחדל לכהן כאמור בפסקה (2) עד שבוע לפני סיום תקופת כהונתו של ראש הממשלה או שבחרה הסיעה חבר כנסת כאמור אך הכנסת לא הביעה בו אמון עד לאותו מועד – יראו את הממשלה כאילו התפטרה, ויחולו
הוראות סעיף 30.
(ה) חדל ראש הממשלה בממשלת חילופים לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא לאחר מועד החילופים, יכהן ראש הממשלה החלופי בתפקיד במקומו.
(ו) (1) חדל ראש הממשלה החלופי בממשלת חילופים לכהן בתפקידו עד מועד החילופים, רשאית סיעתו לבחור חבר כנסת מאותה
סיעה, והוא יבקש מהכנסת הבעת אמון לכהן במקומו של ראש הממשלה החלופי שכהונתו חדלה כאמור; משהביעה הכנסת
אמון בחבר הכנסת האמור או סמוך ככל האפשר לאחר מכן, יצהיר אותו חבר הכנסת בפני הכנסת הצהרת אמונים כאמור בסעיף 13א(ו), ויראו אותו כראש הממשלה החלופי,
לכל דבר ועניין.
6
(2) בחרה סיעתו של ראש הממשלה החלופי בחבר כנסת מאותה סיעה לכהן במקום ראש הממשלה החלופי כאמור בפסקה (1), אך הכנסת לא הביעה בו אמון עד שבוע לפני סיום תקופת כהונתו של ראש הממשלה יראו את הממשלה כאילו
התפטרה ויחולו הוראות סעיף 30.–
(א) אם 12 חברי הכנסת מהסיעות שהשרים שלהן היו בעלי זיקה לראש הממשלה החלופי במועד השבעת הממשלה לא הביעו בו אמון – ימשיך ראש הממשלה בכהונתו אף לאחר
מועד החילופים;
(ב) אם 12 חברי הכנסת מהסיעות שהשרים שלהן היו בעלי זיקה לראש הממשלה במועד השבעת הממשלה לא הביעו בו אמון – יראו את הממשלה כאילו התפטרה ויחולו
הוראות סעיף 30;
(ג) התקיימו הנסיבות האמורות בפסקאות משנה (א) ו-(ב) יחד – יחולו הוראות פסקת משנה (א).
43ב. ראש הממשלה החלופי בממשלת חילופים יהיה ממלא מקום ראש הממשלה לפי סעיף 5(ד), ולא
ימונה לראש הממשלה ממלא מקום אחר.
* התיקון הועבר להוראת שעה, בסעיף 5(2)(ב)
על אף האמור בסעיף 22(ב), ראש הממשלה בממשלת חילופים אינו רשאי להעביר את ראש הממשלה החלופי מכהונתו.
העברה מכהונה של 43ג. ראש הממשלה החלופי
43ד. (א) על אף האמור בסעיף 22(ב), ראש הממשלה בממשלת חילופים אינו רשאי להעביר מכהונתו שר בעל זיקה לראש הממשלה החלופי, בלא הסכמת
ראש הממשלה החלופי.
שרים בממשלת חילופים
7
ראש הממשלה החלופי – ממלא מקום ראש הממשלה
(ב) ראש הממשלה החלופי בממשלת חילופים רשאי, לאחר שהודיע לממשלה על כוונתו לעשות כן, להעביר מכהונתו שר בעל זיקה אליו, ויחולו לעניין
זה הוראות סעיף 22(ב), בשינויים המחויבים.
(ג) ממלא מקום של שר בממשלת חילופים לפי סעיף 24(א), יהיה שר בעל זיקה זהה לזו של השר שאת מקומו הוא ממלא.
(ד) על אף האמור בסעיף 24(ב), חדל שר בממשלת חילופים לכהן או שנבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, ימלא את התפקיד ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי או שר אחר שתקבע הממשלה לפי הצעת ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי, והכול בהתאם לזיקת השר
האמור.
(ה) הוראות סעיף 24(ב) לא יחולו על ראש ממשלה חלופי שחדל לכהן או נבצר ממנו זמנית למלא תפקידו.
(ה) ממשלת חילופים רשאית להחליט, באישור הכנסת, למנות שר בלי תיק במשרד שמכהן בו שר, שיהיה אחראי לתחומים מסוימים בתחומי פעילות המשרד שיועברו לו לפי סעיף 31(א), והכול בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה, ובהסכמת ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי ובכפוף להוראות סעיף 13א(ד); החליטה הממשלה על מינוי שר כאמור, תודיע על כך, על תפקידו של השר הנוסף ועל זיקתו לראש הממשלה או לראש הממשלה החלופי לכנסת; עם אישור ההודעה על ידי הכנסת ייכנס השר הנוסף לכהונתו וסמוך ככל האפשר
לאישור יצהיר את הצהרת האמונים.
* התיקון הועבר
שעה,
להוראת בסעיף 5(3)
8
(ו) על אף האמור בסעיף 15, ממשלת חילופים רשאית לצרף שר נוסף לממשלה על פי הצעת ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי, והכול בכפוף להוראות סעיף 13א(ד); החליטה הממשלה לצרף שר כאמור תודיע על כך, על תפקידו של השר הנוסף ועל זיקתו לראש הממשלה או לראש הממשלה החלופי לכנסת; עם אישור ההודעה על ידי הכנסת ייכנס השר הנוסף לכהונתו וסמוך ככל האפשר
לאישור יצהיר את הצהרת האמונים.
43ה. (א) על אף האמור בסעיף 25(א), שר בממשלת חילופים הממונה על משרד רשאי למנות לאותו
משרד, מבין חברי הכנסת, סגן שר אחד או שני סגני שר, בהסכמת ראש הממשלה או ראש הממשלה החלופי, בהתאם לזיקת השר הממונה, ובאישור
ממשלת החילופים; בהודעת הממשלה לכנסת על מינויו של סגן השר, תודיע הממשלה על זיקתו של סגן השר לראש הממשלה או לראש הממשלה
החלופי. (ב) על אף האמור בסעיף 26(3) –
(1) ראש הממשלה רשאי להפסיק את כהונתו של סגן שר בעל זיקה אליו, בלבד, וראש הממשלה החלופי רשאי להפסיק את
כהונתו של סגן שר בעל זיקה אליו, בלבד;
(2) שר אינו רשאי להפסיק את כהונתו של סגן שר שמינה, אם זיקתו של סגן השר שונה מזיקתו של השר.
43ו. סמכות ראש הממשלה בממשלת חילופים לפזר את הכנסת בצו לפי סעיף 29(א), טעונה הסכמת ראש הממשלה החלופי.
43ז. (א) דין ראש הממשלה החלופי בממשלת חילופים כדין ראש הממשלה לפי סעיפים 17, 18, 23(ג) ו-31(א).
סגני שרים בממשלת חילופים
9
סמכות ראש הממשלה לפזר את הכנסת בממשלת חילופים
מעמדו של ראש הממשלה החלופי
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חדל ראש הממשלה החלופי בממשלת חילופים לכהן בתפקידו לפי סעיף 18(ד) לא יראו את הממשלה
כאילו התפטרה.
החליטה הכנסת להביע אי-אמון בממשלת חילופים ולהביע אמון בממשלה אחרת, לפי סעיף 28, לא יהיו ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי בממשלת החילופים שבה הובע אי-האמון רשאים
אי-אמון בממשלת 43ח. חילופים
לעמוד בראשות הממשלה האחרת.”
5. בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושלוש יקראו את חוק היסוד כך:
(1) בסעיף 25(א), אחרי “סגן שר אחד” יבוא “או שני סגני שרים”; (12) בסעיף 43א(ג), –
(א) בסעיף קטן (ג), אחרי “ועד תום תקופת כהונתה של הכנסת” יבוא “לפי סעיף 8א לחוק-יסוד: הכנסת”;
(ב) בסעיף קטן (ו)(2), במקום “יראו את הממשלה כאילו התפטרה”, יבוא:
“(א) אם 1210 חברי הכנסת מהסיעות שהשרים שלהן היו בעלי זיקה לראש הממשלה החלופי במועד השבעת הממשלה לא הביעו בו אמון – ימשיך ראש הממשלה בכהונתו אף לאחר מועד
החילופים;
(ב) אם 12 10 חברי הכנסת מהסיעות שהשרים שלהן היו בעלי זיקה לראש הממשלה במועד השבעת הממשלה לא הביעו בו אמון – יראו את הממשלה כאילו התפטרה ויחולו הוראות סעיף 30;
(ג) התקיימו הנסיבות האמורות בפסקאות משנה (א) ו-(ב) יחד – יחולו הוראות פסקת משנה (א).
(ד) לעניין פסקה זו, “אי-הבעת אמון” – לרבות אי הצבעה או הצבעה שאינה הבעת אמון.”
(3) בסעיף 43ד, בסופו יבוא:
הוראת שעה
10
“(ז) על אף האמור בסעיף 5(ג), ממשלת חילופים רשאית להחליט, באישור הכנסת, למנות שר בלי תיק במשרד שמכהן בו שר, שיהיה אחראי לתחומים מסוימים בתחומי פעילות המשרד שיועברו לו לפי סעיף 31(א), ויהיה כפוף לשר שמכהן במשרד, באותם התחומים, והכול בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה, ובהסכמת ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי ובכפוף להוראות סעיף 13א(ד); החליטה הממשלה על מינוי שר כאמור, תודיע לכנסת על כךהמינוי, על תפקידו של התחומים שהועברו לשר הנוסף ועל זיקתו לראש הממשלה או לראש הממשלה החלופי לכנסת; עם אישור ההודעה על ידי הכנסת ייכנס השר הנוסף לכהונתו וסמוך ככל האפשר לאישור יצהיר את הצהרת
האמונים.” (4) בסעיף 43(ה), אחרי “סגן שר אחד” יבוא “או שני סגני שרים”;
(25) אחרי סעיף 43ז יבוא:
נתקבל חוק על התפזרות הכנסת לפני גמר תקופת כהונתה לפי סעיף 34 לחוק-יסוד: הכנסת, והצביעו בעדו לפחות 12 10 חברי הכנסת שהיו, במועד השבעת הממשלה, מהסיעות ששריהם היו, בעלי זיקה למי שמכהן כראש הממשלה בממשלת חילופים במועד קבלת החוק האמורבמועד השבעת הממשלה, תיפסק כהונתו של ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי יכהן כראש הממשלה עד שתיכון
ממשלה חדשה.”
“התפטרות ממשלת 43ז1. חילופים או התפזרות הכנסת – הוראת שעה
בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושלוש, יקראו את חוק-יסוד: הכנסת2 כך:
(1) אחרי סעיף 8 יבוא:
6.
תיקון חוק-יסוד: הכנסת – הוראת שעה
11
2 ס”ח התשי”ח, עמ’ 69.
(1) על אף האמור בסעיף 8, תקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושלוש תהיה שלוש שנים מיום כינון הממשלה השלושים וחמש; הבחירות לכנסת העשרים וארבע יהיו ביום ג’ הראשון שלאחר תום שלוש השנים האמורות מיום כינון הממשלה
השלושים וחמש (בסעיף זה – מועד הבחירות).
(2) הכנסת רשאית, בהחלטה שתתקבל ברוב חבריה, לקבוע, לא יאוחר מ-100 ימים לפני מועד הבחירות, כי בשל סמיכות מועד הבחירות ליום חג, מועד או זיכרון, יידחו הבחירות למועד שתקבע
ושאינו מאוחר מ-14 ימים ממועד הבחירות.”;
(3) אין באמור בפסקה (1) כדי למנוע מהכנסת העשרים ושלוש להתפזר לפני גמר תקופת כהונתה בדרך של קבלת חוק לפי סעיף 34, ברוב חברי הכנסת; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע
מהוראות סעיף 43ז1.”.
“תקופת כהונתה של8א. הכנסת העשרים ושלושמועד הבחירות לכנסת העשרים וארבע
(2) בסעיף 36א, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: “(ג) בממשלת חילופים –
(1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא התקבל חוק התקציב לשנת 2022 עד מועד החילופים, יהיה היום הקובע שישה חודשים מיום תחילת שנת הכספים 2022; התפזרה הכנסת בשל אי-קבלת חוק התקציב ביום הקובע כאמור, יישאר בתפקידו ראש הממשלה המכהן במועד התפזרות הכנסת עד שתיכון
ממשלה חדשה.
(2) בסעיף קטן זה, “ממשלת חילופים”, “ראש הממשלה החלופי” ו”מועד החילופים” – כהגדרתם בסעיף 13א לחוק יסוד: הממשלה.”
אין לשנות את הוראות סעיפים 1(1) ו-(2), 2, 4, 5, 6, ו-7 לחוק-יסוד זה
אלא ברוב של שבעים וחמישה חברי הכנסת; הרוב הדרוש לפי סעיף זה יהא דרוש להחלטות מליאת הכנסת בקריאה הראשונה, בקריאה השנייה ובקריאה
השלישית; לעניין סעיף זה, “שינוי” – בין מפורש ובין משתמע.
7. (א)
נוקשות סעיפים
12
(ב) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושלוש.
13

.

עניין מרכזי

שתפו את המאמר

שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

דילוג לתוכן