מבזקים

חברות הייטק ומפעלים מייצאים ייחשבו גם הם חיוניים

F74320B3-C3F4-45EE-BBD8-D64EDC85C9FD

שינוי מהותי בהגבלות החלות על מקומות העבודה התקבלו היום במטרה למנוע את שעתוקן של חברות הייטק ומפעלים העוסקים בייצור ניכר לייצוא. הדבר נעשה כדי לאפשר התנהלות משקית ולהקטין את השיתוק.

.

בישיבת הממשלה אתמול שונו התקנות ברגע האחרון כך שגם חברות שמייצאות 25% ממחזור המכירות שלהן (“מפעל מועדף”) מוגדרות כענף חיוני (וכל ספקיהם).
.
המשמעות היא שחלק גדול גם מחברות ההייטק וההייאנד (מסורתיות), שלא שייכות לענפים החיוניים האחרים, תחשבנה כענף חיוני ותוכלנה להמשיך ולהפעיל את גלגלי המשק גם לתוך האירוע.
.
את ההחרגה לחברות המייצאות הובילו ד”ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים וד”ר צבי מרום, יו”ר איגוד ההייטק בהתאחדות. תודות לרה”מ, שר הכלכלה והתעשייה ושר האוצר על קידום ואישור ההחלטה.
.
אמש פורסמו התקנות שבנדון אשר מגבילות את מספר העובדים במקום העבודה. התקנות האמורות נכנסות לתוקף ביום 22.3.2020 ותעמודנה בתוקפן עד ליום 16.4.2020.

להלן נפרטן על מנת לסייע בידיכם לנהל את המצב הלא שגרתי בצורה מיטבית:

1. הכלל: על פי התקנות, במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ-10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.
לצורך התקנות, מקום עבודה מוגדר כמקום המוחזק בידי המעסיק, שבו מועסקים עובדיו, וכן כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד, בין שמקום העבודה כולל מבנה אחד ובין שהוא כולל כמה מבנים. מצבת עובדים מוגדרת ככל העובדים המועסקים במקום העבודה. לפיכך ולפי אותן הגדרות, השיעור המותר בהעסקה נלקח מסך כל העובדים באתרי החברה השונים, ומאפשר הצבה פוטנציאלית שלהם בכל מקום.

2. החריגים: לצד ההוראה הכללית בתקנות בדבר העסקה בשיעור מרבי בן 30% ממצבת העובדים, קיימות הוראות שונות, הגדרות והחרגות, אשר מאפשרות העסקה בשיעורים גבוהים יותר, ולהלן נפרט את ההוראות העיקריות הרלוונטיות לענפי תעשייה:
.
א. תעשייה המוחרגת מן התקנות : (רשאית לעבוד ב 100% ממצבת העובדים) ובלבד שהמעסיק צמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית.

מפעלים הפועלים בענפים הבאים: מזון ומשקאות, מוצרי ומערכות הבניה, ענפים תומכי חקלאות ובתי הקירור, הגנ”ס, בינוי ותשתיות, אנרגיה ומים, טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים, תרופות (פרמצבטיקה), ציוד ומכשור רפואי ועוד בהתאם לתוספת לתקנות.

.

מפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון: יצואן בעל הטבת מס באישור שנתי ממס הכנסה. מדובר במפעל תעשייתי שהינו בר תחרות התורם לתוצר הגולמי או בר תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת, שהכנסתו השנתית ממכירת מוצרים שייצא לשוק במדינה מסוימת (או טריטורית מכס נפרדת) היא 75% מקסימום מכלל ההכנסות באותה שנה, או ש-25% או יותר מההכנסות השנתיות שלו הם משוק המונה 14 מיליון תושבים לפחות).

מפעלים הנמנים בשרשרת האספקה של הענפים לעיל והתחומים המנויים בתוספת: מפעלים אשר השירות או המוצר אותו הם מספקים נדרש לצורך המשך פעילותם התקינה של כלל הגופים המנויים בתוספת.

לתוספת המלאה ולפירוט התחומים   לחץ כאן
אנו פועלים מול הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים ליצירת אישור התאחדותי בהשתייכות המפעל לענפים ולתחומים המוחרגים או להיותו מפעל מועדף.

.
ב. תעשיה הרשאית לפעול בשיעורי העסקה גבוהים מ-30%:

תעשייה ביטחונית – מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית בתעשייה ביטחונית הוא 50% ממצבת העובדים. תעשייה ביטחונית היא כל אחד מאלה: אלתא מערכות בע”מ, תעשייה אווירית בע”מ, רפא”ל – מערכות לחימה מתקדמות בע”מ, התקני מצב מוצק (המ”מ) בע”מ, אלביט מערכות בע”מ, תומר חברה ממשלתית, וכן חברת בת של החברות המנויות לעיל או חברה הקשורה אליהן. יצויין, כי מקום עבודה המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של התעשיות הביטחוניות המפורטות – מוחרג גם הוא, ומספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית בו הנו 50% גם כן.

.

מפעל תומך ביטחון* – מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית במפעל תומך ביטחון הוא 60% ממצבת העובדים. * מפעל שאינו תעשייה ביטחונית ושהינו ספק לגופי הביטחון (לרבות המשטרה, המוסד, הרשות לכבאות והצלה, הרשות להגנת עובדים וכו’)

מפעלים בעלי היתר מיוחד (מפעלי) להעסקה במנוחה השבועית, לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951 – ניתן להעסיק בהם את מספר העובדים שהותרו להעסקה בהיתר או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.

מפעל למתן שירותים קיומיים: מפעלים המאושרים בצווים פרטניים על ידי שר העבודה מכוח חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז-1967, והם כוללים שירותים כגון אספקת מים, מזון או חשמל, אשפוז, בריאות, תברואה ושירותים נוספים. יודגש, כי מי שמחזיק באישור מפעל חיוני מכוח אותו חוק – אין המדובר באישור מפעל למתן שירותים קיומיים. – פועל בהתאם לאישור הפרטני ולמאפייניו

ככלל, אין לאפשר כניסה של עובדים או שהייה של עובדים מעבר לעובדים שמותרת העסקתם לעיל. יש לפרוס את העובדים עד כמה שניתן במבנים השונים של המעסיק, זאת כדי לצמצם ככל הניתן את הסיכוי להדבקה בנגיף הקורונה. במפעלים הביטחוניים אין לאפשר כניסה של עובדים או שהייה.

.

גם משרד החוץ קיבל החרגה בעקבות העירעור שהגיש שר החוץ ישראל כ״ץ ויעבוד על פי המתכונת הבאה בחירום:
בנציגויות בחו״ל – עבודה במתכונת מלאה.
מטה המשרד בארץ – 50% מכוח האדם.
.

שר החוץ כ״ץ: החלטת הממשלה מעידה על ההכרה בצורך של מדינת ישראל במשרד חוץ חזק ומתפקד בעיתות אלו של משבר הקורונה״.

.

ושר הפנים, אריה דרעי הודיע במוצאי שבת כי כל העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות ימשיכו בעבודתם ויעזרו לתושבים הזקוקים לסיוע עובדי הרווחה. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אופיר אקוניס ועם יו״ר מרכז שלטון מקומי, חיים ביבס.

.
שר הפנים דרעי, דרש שבתקנות לשעת חירום יקבע כי למנכ”ל משרד הפנים תהיה האפשרות להרחיב את מסגרת העובדים ברשויות המקומיות מעל ל-30% ועד 50% ברשויות קטנות מתחת ל – 10,000 תושבים. זאת כדי לאפשר לרשויות לתת מענה, בין היתר, בתחומי הרווחה, למשפחות הזקוקות לכך ולהמשך תפקוד השלטון המקומי. כמו כן, עובדים סוציאליים שהוסמכו על ידי שר העבודה והרווחה, יוחרגו ממסגרת ה-30% שתובא לאישור משרד הפנים.

.

בתחילת השבוע הודיע השר דרעי, כי תשלומי הארנונה לעסקים ידחו לתחילת חודש מאי, ללא ריבית פיגורים.
בהמשך השבוע ידונו במשרד הפנים, בתיאום עם משרד האוצר, באפשרות להעניק הנחה בארנונה לעסקים, תוך מתן מענה לרשויות המקומיות, כדי שיוכלו להמשיך ולספק שרותים נאותים לתושבים.

.
השר דרעי: ״משבר הקורונה הקשה שכולנו מתמודדים עמו מחייב את המשך עבודת העובדים הסוציאליים שנחוצים בימים אלה יותר מתמיד. התושבים נמצאים בתקופה קשה ונעשה מאמץ גדול כדי שכל העובדים הסוציאליים ברשויות יעמדו לרשות התושבים ברשויות״.

.

עניין מרכזי

שתפו את המאמר

שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

דילוג לתוכן